Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 12. 6. 2018 - 19. 6. 2018

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ)
Doba konání: 19. 6. 2018, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Strážné za rok 2017
 4. Určení počtu členů zastupitelstva obce Strážné na další volební období r. 2018-2022
 5. Návrh Směnné smlouvy s výrobním družstvem Motex – směna p.p.č. 2617/3 o výměře 330 m2 a p.p.č. 2617/2 o výměře 303 m2 za p.p.č. 2551/3 o výměře 114 m2, vše v k.ú. a obci Strážné
 6. Zpráva finančního výboru k rozpočtovým opatřením č. 1/2018 přijatým starostou obce
 7. Návrh rozpočtových opatření č. 2/2018
 8. Záměr obce Strážné směnit část p.p.č. 2894/1 o výměře 125 m2 za část p.p.č. 2894/24 o výměře 125 m2 vše v k.ú. a obci Strážné
 9. Projednání žádosti současného nájemce nebytových prostor objektu Strážné čp. 192 – Restaurace Horská o úpravu nájemní smlouvy ze dne 10.12.2008
 10. Výsledky výběrového řízení – Rekonstrukce Komunikace Kolonka – II. etapa
 11. Výsledky výběrového řízení -  Veřejné osvětlení v obci Strážné
 12. Přestavba objektu čp. 114 Strážné na pečovatelské byty – výsledky dotazníkového průzkumu
 13. Diskuze

Ve Strážném dne 12.6.2018

Tomáš Grégr , starosta, v.r.