Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 12. 9. 2018 - 19. 9. 2018

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ)
Doba konání: 19. 9. 2018, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva finančního výboru k rozpočtovým opatřením č. 3/2018 přijatým starostou obce
 4. Návrh rozpočtových opatření č. 4/2018
 5. Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu OÚ Strážné (Směrnice č. 2/2016)
 6. Plán rozvoje sportu obce Strážné na obd. r. 2018–2025 
 7. Na vědomí - Účetní závěrka a závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za r. 2017
 8. Na vědomí - Závěrečný účet svazku Krkonoše – svazek měst a obcí za r. 2017
 9. Návrh Směnné smlouvy s panem T.H.  – směna části p. p. č. 2894/1 o výměře 125 m2 označené jako díl „b“ za část p. p. č. 2894/24 o výměře 113 m2 označené jako díl „a“ a část p. p. č. 2894/40 o výměře 12 m2 označené jako díl „c“, vše v k. ú. a obci Strážné.
 10. Záměr obce Strážné směnit p. p. č. 2402/2 o výměře 316 m2 oddělenou z p. p. č. 2402 za p. p. č. 2195/3 o výměře 316 m2 oddělenou z p. p. č. 2195/1 v majetku pana L. N., vše v k. ú. a obci Strážné okr. Trutnov
 11. Záměr obce Strážné pronajmout nebytové prostory v objektu dolní stanice lyžařského vleku Kolonka I. o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Strážné
 12. Záměr obce Strážné pronajmout nebytové prostory v objektu Strážné čp. 114 o výměře 15 m2, v k.ú. a obci Strážné
 13. Záměr obce Strážné propachtovat p. p. č. 2354/1 o výměře 12.874 m2 a p. p. č. 2349/2 o výměře 510 m2 , vše v k. ú. a obci Strážné, za účelem provozování zemědělské činnosti
 14. Informace k nadcházejícím volbám do zastupitelstva obce Strážné
 15. Diskuze

Ve Strážném dne 12. 9. 2018

Tomáš Grégr, v.r.