Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 10. 4. 2019 - 17. 4. 2019

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ) 
Doba konání: 17.4.2019, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva finančního výboru k rozpočtovým opatřením č. 1/2019 přijatým starostou obce
 4. Výsledky inventarizace hospodářských prostředků za r. 2018
 5. Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek  
 6. Záměr obce Strážné směnit p. p. č. 2552 o výměře 856 m2 za p. p. č. 2811/4 o výměře 799 m2 a část p.p.č. 2811/1 označenou jako díl „a“ o výměře 70 m2 oddělených GP č. 474-434/2018 z  p.p.č. 2811/1 vše v k.ú. a obci Strážné
 7. Záměr obce Strážné pronajmout objekt bez č.p./č.e. („SKIBAR“) na st. p. č. 478 v k.ú. a obci Strážné
 8. Záměr obce Strážné propachtovat p.p.č. 2777/2 o výměře 2785 m2 v k.ú. a obci Strážné
 9. Investiční záměr – projektová dokumentace pro „Rekonstrukci komunikace Herlíkovice“
 10. Investiční záměr – projektová dokumentace pro „Rekonstrukci objektu čp. 114“
 11. Investiční záměr – pořízení  „Skibusu“ pro Skiareál Strážné
 12. Zhodnocení zimní sezóny 2018/19
 13. Informace o náboru dětí do sportovního lyžařského kroužku
 14. Diskuze

 

Ve Strážném dne 10.4.2019
Tomáš Grégr, v.r.