Jak požádat o informace

dle zákona o sovobodném přístupu k informacím, co musí žádost obsahovat, způsob podání, správní poplatky ...

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o informacích“), stanovuje obci Strážné a jeho orgánům povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Nelze poskytnout informaci, která má povahu utajované skutečnosti, obchodního tajemství, informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem ...

Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

Žadatel musí podat žádost v souladu s ust. § 14 zákona o informacích. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o informacích. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo písemně (Obecní úřad Strážné, 543 52 Strážné, č.p. 129), nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ., o svobodném přístupu k informacím, kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Bez těchto údajů není žádostí ve smyslu zákona. Pro usnadnění postupu při poskytování informací doporučujeme použít formulář, který je zveřejněn na internetových stránkách obce Strážné (OBČAN - FORMULÁŘE - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ IFNORMACE).

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona o informacích jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení. Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena a o této skutečnosti bude žadatel písemně informován.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Strážné, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud obec Strážné odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti. 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání se spolu se spisovým materiálem předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůtu nelze prodloužit.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo se stanovenou výší náhrady nákladů. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost může vyřídit povinný subjekt do 7 dnů ode dne doručení, pokud jí zcela vyhoví, jinak ji předloží nadřízenému orgánu, který o ní rozhodně do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.