Občanské průkazy

základní informace o OP, doklady potřebné k žádosti, správní poplatky, právní předpisy ...

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz (OP) lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

O vydání OP žádá:

 • občan starší 15 let
 • za občana staršího 15 let jeho zmocněnec na základě úředně ověřené plná moci
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let)

Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu; jinak máte povinnost převzít si občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

DOKLADY POTŘEBNÉ K ŽÁDOSTI O OP

 • vyplněná žádost o vydání OP (tiskopis k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na matričních úřadech)
 • fotografie
 • další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do OP zapisují údaje na žádost občana (originál/věřená kopie)
 • k vydání 1. OP při dovršení věku 15 let se musí předložit rodný list a doklad o státním občanství
 • k vydání OP při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte dosavadní OP
 • k vydání OP při změně údajů předložte dosavadní OP a doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu ...)
 • k vydání OP náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (pokud tedy nemůžete předložit dosavadní OP) předložte rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • k vydání OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR předložte rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství)
 • Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popř. z jiného osobního důvodu občana, činí 100 Kč.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Právní předpisy

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o OP a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů