Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 6. 12. 2018 - 13. 12. 2018

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ)
Doba konání: 13. 12. 2018, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva finančního výboru k rozpočtovým opatřením č. 5/2018 a č. 6/2018 přijatým starostou obce
 4. Návrh rozpočtových opatření č. 8/2018
 5. Aktualizace pasportu místních a účelových komunikací
  -    Plán zimní údržby místních a účelových komunikací
 6. Nařízení č. 1/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací v obci Strážné, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 7. Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v obci Strážné
  -    Ceník placeného stání na místních komunikacích
  -    Zrušení hospodářské činnosti – provoz parkoviště (převedení do hlavní činnosti obce)
 8. Návrh veřejnoprávní smlouvy s TJ Strážné z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strážné na rok 2019
 9. Návrh veřejnoprávní smlouvy s Caballinus z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strážné na rok 2019
 10. Návrh směnné smlouvy s panem L.N – směna p. p. č. 2402/2 o výměře 316 m2 oddělené z p. p. č. 2402 za p. p. č. 2195/3 o výměře 316 m2 oddělené z p. p. č. 2195/1, vše v k. ú. a obci Strážné okr. Trutnov
 11. Navýšení odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
 12. Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2019
 13. Na vědomí – výsledky výběrového řízení – pronájem objektu dolní stanice vleku Kolonka I.
 14. Investiční záměr – pořízení sněžného děla pro Skiareál Strážné
 15. Umístění bankomatu ČS a.s. v obci Strážné v období od 1.12.2018 do 31.3.2019
 16. Návrh rozpočtu na rok 2019, vč. finančního plánu HOČ na r. 2019
 17. Diskuze

Ve Strážném dne 6.12.2018

Tomáš Grégr, starosta, v.r.