Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 11. 6. 2019 - 18. 6. 2019

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ) 
Doba konání: 18. 6. 2019, od 17:00 hod.

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Strážné za rok 2018
  4. Návrh Směnné smlouvy s paní P.Ž. – bezúplatná směna p.p.č. 2552 o výměře 856 m2 za p.p.č. 2811/4 o výměře 825 m2 za p.p.č. 2811/1 o výměře 70 m2, vše v k.ú. a obci Strážné
  5. Zpráva fin. výboru k rozpočtovým opatřením č. 2/2019 a č. 3/2019 přijatým starostou obce
  6. Návrh rozpočtových opatření č. 4/2019
  7. Výsledky výběrového řízení – Stavební úpravy Kamenné cesty
  8. Diskuze

Tomáš Grégr, v.r., starosta