č.ú. pro úhradu místních poplatků: 1303706339/0800, VS: čp.

 

- Poplatek za komunální odpad -  od 1.1.2024

(za obecní systém odpadového hospodářství)

za fyzickou osobu přihlášenou v obci                                     1000,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku

za fyzickou osobu přihlášenou v obci, která v daném kalendářním roce dovršila:
- nejvýše 18 let nebo 65 let a více                                         600,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku
 

za objekt v obci Strážné, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba
                                                                                                     1000,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku
 

Osvobození:
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba přihlášená v obci, která se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území obce Strážné. Toto osvobození fyzická osoba doloží Čestným prohlášením - viz. příloha

- Poplatek za psa:

Platí držitel (fyzická nebo právnická osoba), která je v obci přihlášená nebo zde má své sídlo. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. K ohlášení poplatku může poplatník využít formulář "Ohlášení poplatkové povinnosti" viz. příloha.

za každého psa                                                                            300,- kč / rok, splatnost do 31.12.příslušného roku

za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let         200,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku

- Poplatek z pobytu:

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka (ubytovaného hosta).

Výše poplatku se od 1.1.2024 zvyšuje na                                           30 Kč / za každý započatý den pobytu,
                                                                                                                         s výjimkou dne jeho počátku

                                                                                                                     (do 31.12.2023 činil poplatek 21 Kč)

Plátce odvede vybraný poplatek obecnímu úřadu Strážné vždy nejpozději do 30.dubna (za IV. čtvrtletí předchozího roku a I. čtvrtletí příslušného roku) a do 31.října (za II. a III. čtvrtletí příslušného roku).

Pro ohlášení a odvod vybraného poplatku může plátce využít formulář „Ohlášení poplatku z pobytu“ – viz. příloha. Formulář je možné doručit na OÚ Strážné osobně nebo zaslat elektronicky na email: obec@strazne.eu.