č.ú. pro úhradu místních poplatků: 1303706339/0800, VS: čp.

 

- Poplatek za komunální odpad

(za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů)

za fyzickou osobu přihlášenou v obci                                      500,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku

za objekt, kde není přihlášená žádná fyzická osoba             500,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku

Osvobození:
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba přihlášená v obci, která se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území obce Strážné. Toto osvobození fyzická osoba doloží Čestným prohlášením - viz. příloha

- Poplatek za psa:

Platí držitel (fyzická nebo právnická osoba), která je v obci přihlášená nebo zde má své sídlo. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. K ohlášení poplatku může poplatník využít formulář "Ohlášení poplatkové povinnosti" viz. příloha.

za každého psa                                                                            300,- kč / rok, splatnost do 31.12.příslušného roku

za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let         200,- Kč/ rok, splatnost do 31.12. příslušného roku

- Poplatek z pobytu:

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka (ubytovaného hosta).

Výše poplatku                                                                                           21 Kč / za každý započatý den pobytu,
                                                                                                                                s výjimkou dne jeho počátku

Plátce odvede vybraný poplatek obecnímu úřadu Strážné vždy nejpozději do 30.dubna (za IV. čtvrtletí předchozího roku a I. čtvrtletí příslušného roku) a do 31.října (za II. a III. čtvrtletí příslušného roku).

Pro ohlášení a odvod vybraného poplatku může plátce využít formulář „Ohlášení poplatku z pobytu“ – viz. příloha. Formulář je možné doručit na OÚ Strážné osobně nebo zaslat elektronicky na email: obec@strazne.eu.