Umístění REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ na pozemku/objektu obce Strážné

Základní informace a rady, jak postupovat, pokud chcete umístit své reklamní zařízení na pozemek/objekt ve vlastnictví obce Strážné ...

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Chcete-li umístit své reklamní zařízení na pozemek/objekt ve vlastnictví obce Strážné, je nutné nejprve uzavřít s obcí Smlouvu na pronájem plochy potřebné k umístění takového reklamního zařízení. Tuto smlouvu je možné uzavřít po předložení řádně vyplněné písemné žádosti o umístění RZ, vč. všech jejích náležitostí. Za umístěné RZ se platí nájemné.

Zastupitelstvo obce Strážné schválilo dne 27. 9. 2011 PRAVIDLA PRO UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ, která jsou účinná od 1. 1. 2012 a se kterými se můžete seznámit zde.

CO JE TEDY POTŘEBA:

  1. písemná žádost o umístění reklamního zařízení (formulář ke stažení naleznete níže)
  2. přílohy k žádosti, tj. návrh RZ, které má být umístěno, jeho zákres v mapě a doklad o splnění podmínek vyplývajících z ustanovení stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích (ohlášení stavby, územní souhlas apod.)
  3. splnění všech podmínek daných pravidly pro umísťování RZ

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za žádost o umístění reklamního zařízení a její vyřízení se žádné správní poplatky NEVYBÍRAJÍ.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Opravné prostředky se neuplatňují, rozhodnutí o umístění reklamního zařízení spadá výhradně do kompetence obce Strážné.

Fotogalerie

None