Přijímání a vyřizování STÍŽNOSTÍ

kdy a na co lze podat stížnost, způsob podání, vyřízení stížnosti ...

Stížnost je písemné nebo ústní podání podle ust. § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jímž se dotčené osoby obracejí na správní orgán ve věci nevhodného chování úředních osob nebo postupů správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. 

"Stěžovateli jsou fyzické osoby (občané) a právnické osoby. "

Stížnost může být podána písemně, ústně (úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo elektronickou poštou, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.

Písemná forma stížnosti musí být doručena na Obecní úřad Strážné, 543 52 Strážné, č.p. 129, případně elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na technik@strazne.eu, nebo datovou schránkou.

Stížnost musí být prošetřena a písemně vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. V případě, že věc nenáleží do působnosti obce Strážné, stížnost bude postoupena do 10 dnů ode dne doručení věcně a místně příslušnému orgánu a zároveň o tom písemně stěžovatel upozorněn.