Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 3. 6. 2021 - 10. 6. 2021

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací místnost) 
Doba konání: 10. 6. 2021, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Strážné za rok 2020
 4. Návrh rozpočtových opatření č. 2/2021
 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 6. Ceník úhrad za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství pro právnické a podnikající fyzické osoby
 7. Zpráva o uplatňování ÚP Strážného, Návrh změny č. 4 ÚP Strážného
 8. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí – prodej p.p.č. 2777/2 o výměře 2785 m2 v k.ú. a obci Strážné, okr. Trutnov
 9. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí – prodej p.p.č. 2800 o výměře 367 m2 a p.p.č. 2804/4 o výměře 2643 m2 v k.ú. a obci Strážné, okr. Trutnov
 10. Záměr obce Strážné prodat p.p.č. 2898/3, o výměře 145 m2, ost. plocha, v k.ú. a obci Strážné, okr. Trutnov
 11. Aktualizace rozvojového strategického dokumentu obce Strážné
 12. Úprava veřejného prostranství v obci Strážné
 • Investiční záměr, veřejné projednání
 • Žádost o dotaci z MAS Krkonoše, z.s.
 1. Návrh likvidační komise na vyřazení zbytného majetku – LV za hřištěm
 2. Stavba domu pro seniory, Strážné čp. 114 – výsledky výběrového řízení na dodavatele
 3. Diskuze

Ve Strážném dne 3.6.2021

     Tomáš Grégr, v.r.
  Starosta obce Strážné