Přidělování čísel popisných/evidenčních

základní informace o přidělování čísel popisných/evidenčních, co vše je potřeba k žádosti, správní poplatky, právní předpisy ...

ZÁKLADNÍ IFNORMACE:

Každá budova se označuje pouze jediným číslem, popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Na základě předložené písemné žádosti vlastníka nemovitosti spolu s potřebnými doklady se vydá vlastníku písemný doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

CO JE TEDY POTŘEBA:

  • písemná žádost vlastníka
  • kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stanovisko příslušného stavebního úřadu o existenci stavby
  • geometrický plán nebo výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy
  • (žádný předepsaný formulář není stanoven)

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního ani za jeho následné přidělení se žádné správní poplatky NEVYBÍRAJÍ.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/
  • vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel