Trvalý pobyt

základní informace, změna místa trvalého pobytu, jeho zrušení nebo ukončení, správní poplatky,
právní předpisy ...

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí, zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním (příp. orientačním).

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k nemovitosti ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Při změně trvalého bydliště musíte rovněž požádat o vydání nového občanského průkazu.

ZMĚNA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí pouze ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (není tedy potřeba hlásit změnu v místě stávajícího bydliště).

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (k dispozici na OÚ Strážné), dále předložit platný občanský průkaz (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství předkládá doklad o nabytí státního občanství) a doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí), nebo oprávněnost užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva), případně úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny).

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a ZÁROVEŇ neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Právní předpisy

  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
  • zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů